ઉદિત પંડિત દ્વરા સમયાંતરે...

આ બ્લોગ પેર નવા જોક્સ,ઉખાણા,મોબાઈલ એસેમેસ(gujarati in english),વીદુર નીતી,નવી નવી વારતાઓ આવી રહી છે.

ખાસ નોંધ

આ બ્લોગ પર મુકેલા દરેક લેખ કોઇ લેખક ના છે.તેથિ કોઇ પન બ્લોગર આની પર હક જમાવી શકેસે
નહી.જો કોઇ લેખકે ને પોતન કોપીરાટનો ભંગ લગે તો મને તરત જનવા વીનંતી છે.અને એ લેખ તરત દુર કરવા મા આવસે.કોઇ પન વ્યક્તિ આ બ્લોગ પર પોતાનો લેખ લખવા માંગતા હોય તો મને જનવા વીનંતી છે.

મારુ email address છે uditpandit_1993@yahoo.co.in

0 comments:

Post a Comment

Web Statistics