ઉદિત પંડિત દ્વરા સમયાંતરે...

આ બ્લોગ પેર નવા જોક્સ,ઉખાણા,મોબાઈલ એસેમેસ(gujarati in english),વીદુર નીતી,નવી નવી વારતાઓ આવી રહી છે.

ઉખાણા

[1]
સોના રુપાના દાગિના,
ઘદવાનું કરે કામ;
મોં માગ્યા દામ માગે,
એનું નામ શું કહેવાય?

જવાબ=સોની


[2]
રન્ધો કરવત લએને બેસે,
કરે લાકદાનું કામ,
બારે બારના સુંદર બનાવે,
તો કહો એ શું કહેવાતય?

જવાબ=શુથાર


[3]
તાપ,ટાઢ,પાનિ સામે,
રક્શન કરવાનું કામ,
બુટ ચંપલ બનાવે જે,
કહે દો એનું નામ.

જવાબ=મોચી

[4]

ઈટો ઉપર ઈટો ગોઠવી,
કરે ચણતરનું કામ,
ઓળંબાથી માપ લે,
તો કહો એનું નામ.

જવાબ=કડિયો

[5]

કાતરથી કટ કટ કાપે,

સિલાઈનું કરે કામ,

નાના-મોટા સહુને માપે,

તો બોલો એ કોણ કહેવાય?

જવાબ=દરજી

[6]

ધરતી, સીમ, સેઢા ખૂંદી,

કરે ખેતીનું કામ,

જગતનો એ તાત સાચો,

તો ઝટપટ એનું નામ આપો.

જવાબ= ખેડૂત

[7]

લોઢું ટીચી ઘાટ ઉતારે,
ધણ મારવાનું કામ,
ઓજારો અવનવા બનાવે,
તો બોલો એનું નામ.

જવાબ=લુહાર

[8]
અવાજ ટ્પ  ટ્પ  થાય,
હળવે હાથે ઘડાય,
સૌ જણ સ્વાદે ખાય,
કોણ રોટલીનો
ભાઈ થાય?

જવાબ=રોટ્લો 

[9]  
રંગે,રુપે એક સમી છે,
પણ સ્વાદે દુધથી ઘણી જુદી વછે,
દહીંમાંથી એ મળી છે,
ધરતીનું અમ્રુત કહી છે.

જવાબ=છાશ 

[10] 
તાજી લીલી સારી છે,
જીણી જીણી સમારી છે,
તેલ મહીં વધારીને,
ખાઓ તો એ ગુણકારી છે.

જવાબ=ભાજી

[11]
દુધ બગડતા ચીજ બને,
નવીન નવલા સ્વાદ ધરે
એની બની વાનગી
સૌને ગમે,
કહો શ્રીખંડ લસ્સી
શાથી બને?

જવાબ=દહીં બિજા ઉખાણા આવી રહ્યા છે.

2 comments:

Brij Rathod said...

હું જતો તો એ બેઠો તો હું બેસી ગયો એ પેસી ગયો!

Unknown said...

60.નખ
50 ઉપર
10 નીચે
6 આંખો
4 ખુલ્લી
2 બંધ

Post a Comment

Web Statistics